Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem danych osobowych, które pozyskane mają zostać na potrzeby zawarcia umowy pośrednictwa będzie Krzewscy Nieruchomości s.c. ul. Augustowska 3 lok. 3, 15-218 Białystok.
Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe zebrane zostaną w celu nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w związku ze zgłoszonym zainteresowaniem.
Administratorem danych jest Krzewscy Nieruchomości s. c. ul. Augustowska 3 lok. 3, 15-218 Białystok

Kontakt z administratorem możliwy jest:
1. w formie pisemnej pod adresem ul. Augustowska 3 lok. 3, 15-218 Białystok;
2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu 85 744 38 38, 602 731 844
3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail kontakt@krzewscy.com.pl lub iza@krzewscy.com.pl

Dane przechowywane będą do czasu uzyskania przez administratora informacji o odstąpieniu przez Pana/Panią od zamiaru zawarcia umowy pośrednictwa. Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu pośrednika, które współpracują z administratorem w zawieraniu umów pośrednictwa. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem 00-193 Warszawa ul Stawki 2.